Major Leon Perčič

2019

Referenca
Year receipt of recognition 2019
Oprema pehotnega vojaka Slovenske Vojske – stanje in perspektiva

Recognition award REFERENCE: BRIGADIR VILIBALD POLŠAK

Mentor: Podpolkovnik Zoran Ravbar in Dejan Okovič

Priznanje REFERENCA je prejel major Leon Perčič za področje pisnih izdelkov – nalog.

Naslov naloge: Oprema pehotnega vojaka Slovenske Vojske – stanje in perspektiva.

Tip naloge: Zaključna naloga na višjem štabnem tečaju častnikov Slovenske vojske.

Major Leon Perčič je bil slušatelj 23.generacije višjega štabnega tečaja častnikov Slovenske vojske v Poveljniško štabni šoli. Major je bil najboljši slušatelj v generaciji s povprečno oceno 10. Za uspešen zaključek šolanja je izdelal zaključno nalogo z naslovom Oprema pehotnega vojaka Slovenske vojske – stanje in perspektiva. Zaključna naloga (ZN) obravnana področje vojaške opreme. ZN v prvem delu predstavlja polpretekli oris in predstavitev sedanje pehotnega vojaka SV. V drugem delu naloga predstavi aktualne razvojne trende in že izdelane rešitve za opremljanje vojaka. Major je izkušen uporabnik in kritičen ocenjevalec opreme vojaka, ki daje opisu in zaključku naloge posebno težo.


Major Leon Perčič received the REFERENCE award for the field of written products – assignments.

Title of the assignment: Equipment of the infantry soldier of the Slovenian Army – situation and perspective.

Task type: Final task at the senior staff course for officers of the Slovenian Army.

Major Leon Perčič was a student of the 23rd generation of the higher staff course for officers of the Slovenian Army at the Commander’s Staff School. The major was the best listener in the generation with an average grade of 10. To successfully complete his studies, he produced a final assignment entitled Equipment of the Infantry Soldier of the Slovenian Army – Status and Perspective. The final assignment (UN) dealt with the field of military equipment. In the first part, the UN presents a semi-past outline and presentation of the current infantry soldier of the SV. In the second part of the task, current development trends and already developed solutions for equipping the soldier are presented. A major is an experienced user and critical evaluator of a soldier’s equipment, giving special weight to the description and completion of the task.