Tadej Zupanc

Prejemnik priznanja REFERENCA 2015

Področje pisnih izdelkov
Seminarska naloga: »Skupnostni vrtovi«.
Mentor:

Tadej Zupanc iz Šentjurja pri Celju je mlad človek z veliko zanimanji in aktivnostmi. Trenutno je študent 2. letnika naravovarstva (višja šola) na Šolskem centru Šentjur. Bil je član Atletskega kluba Šentjur ter član več pevskih sestavov, je organizator planinskih izletov, udejstvuje se pri prostovoljnem delu v Mladinskem centru Šentjur, predvsem pa je zavezan zdravemu načinu življenja.

Pri nabiranju delovnih izkušenj je do sedaj, med drugim, sodeloval pri vrtnarskih opravilih in poskusih na rastlinah v zvezi z odporostjo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec ter pri načrtovanju, izdelavi in vzdrževanju rastlinske čistilne naprave v zasebnem podjetju Ekoprojekti Andrej Brilej s.p. Prav tako nabira izkušnje pri stikih s strankami , kot prodajalec društva Etno-eko na sejmu Šentjur ter na stojnicah eko tržnice.

Njegova prva ljubezen pa je vsekakor sadjarstvo, v okviru česar se veliko posveča strokovnim raziskavam s področja zdrave hrane in naravne higiene in so tudi njegovi življenjski cilji vezani na to področje. Trenutno se fokusira na tri projekte. Z zanimanjem spremlja ustanavljanje socialnega vrta na Primorskem, ki bo vseboval veliko sadnih vrst in zelenjave ter se namerava udeležiti katere od delovnih akcij pri njih. Poleg tega, ga je prijatelj povabil v zasebni projekt skupnega nakupa zemlje in pridelovanja sadja (in verjetno zelenjave). Oba projekta imata potencial za bošlji izkoristek rodne zemlje, za povezovanje ljudi v funkcionalno skupnost in izboljšanje prehranske varnosti brez večjih finančnih vložkov (v primeru dovolj poceni zemljišča). Tretji zanimiv projekt , h kateremu ga je povabila gospa srednjih let iz Celja, pa je obnova stare kmetije, kjer je večje število visokodebelnih sadnih dreves. Ideja je, da bi se nasad obnovil, pri čemer bi pomagali prostovoljci, ki bi v zameno dobili izkušnje iz kmetovanja in del pridelka brezplačno. Tadeju je pomebno zavedanje, da zgolj denar ne zagotavlja niti moralnih vrednot niti varnosti ljudi. Meni, da morajo biti ožji (lokalni) skupnosti, poleg denarne, dovoljene različne oblike menjave dobrin, kar lahko doprispeva k skupnemu udejstvovanju ter ustvarjanju širše družbene koristi.


Tadej Zupanc from Šentjur near Celje is a young man with many interests and activities. Currently he
is the second year student of nature conservation (college) at the School Centre Šentjur. He was a
member of the Athletic club Šentjur and a member of several vocal ensembles, the organizer of
mountain trips, he engages in the voluntary work in the Youth center Šentjur, but in particular, he is
committed to a healthy lifestyle. During the gathering of working experiences, among other things, he
participated in the horticultural tasks and experiments on plants in relation to plant’s resistant at the
Slovenia’s Institute for Hops Research and Brewing from Ţalec and in the design, manufacture and
maintenance of plant’s waste water treatment facility in a private company Ekoprojekti Andrej BRILEJ
36
s.p. He also accumulated experience in dealing with customers, as a vendor of Society Ethno-Eco at
the fair Šentjur and stalls eco market. But his first love is certainly the fruit growing and within this he
focuses on professional research in the field of healthy food and natural hygiene and also his life goals
are tied to this area. He is currently focused on three projects. With great interest he monitors the
creation of social garden on the Primorska region, which will include a lot sorts of fruits and
vegetables. In addition, his friend invited him in a private project for joint purchase of agricultural land
and the cultivation of fruit (and probably vegetable) there. Both projects have the potential to bigger
land yield, to connect people in a functional community and improve food security without major
financial inputs (in case of sufficient cheap land). The third interesting project, to which he was invited
by a middle-aged lady from Celje, is the renovation of the old farm, where are an increasing number of
tall fruit trees. The idea is to restore the plantation, while helping volunteers who would in turn get
experience from farming and part of the harvest for free. Tadej finds as very important to recognize
that money alone does not provide the moral and safe people. He considers that it has to be allowed
narrower (local) community the various forms of trade in goods, in addition to cash, the ones which
can contribute to the common engagement and the creation of wider social benefits.