Tadej Slapnik

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
CEO at Hashnet
Year receipt of recognition 2019

CEO at Hashnet

Tadej Slapnik je izvršni direktor HashNET Slovenija, soustanovitelj projekta odprtega distribuiranega metaverse Distriverse in predsednik organizacijskega odbora konference World Future Verse. Je strokovnjak pri UN/CEFACT, član strokovne skupine pri European Blockchain Observatory and Forum, član tehnične delovne skupine pri European Blockchain Partnership, vodja projekta pri SI-Chain – blockchain storitvena infrastruktura v Sloveniji. Tadej se aktivno ukvarja s promocijo, razvojem in pametno regulacijo blockchain tehnologije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni, evropski in svetovni ravni.

Po diplomi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je v letih 2000 – 2004 deloval v Državnem zboru Republike Slovenije kot sekretar poslanske skupine. Od 2002 – 2006 je bil član uprave Finančnega sklada RS. za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško. Od leta 2004 do 2009 je bil direktor Mladinskega centra Dravinjske doline. Leta 2009 je postal poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in bil član parlamentarnih odborov: za obrambo, socialo, kmetijstvo, nadzor tajnih služb in evropske zadeve. Kot poslanec je predlagal zakon o socialnem podjetništvu, ki je bil sprejet aprila 2011. Bil je pobudnik ustanovitve Slovenskega nacionalnega foruma socialnega podjetništva decembra 2011, januarja 2012 pa je bil izvoljen za njegovega generalnega sekretarja. Od februarja 2013 do oktobra 2014 je deloval kot politični svetovalec v Evropskem parlamentu. Od oktobra 2014 do septembra 2018 je bil državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Od leta 2015 do marca 2018 je bil član Strokovne skupine Evropske komisije za socialno podjetništvo (GECES) kot predstavnik Republike Slovenije. Od septembra 2018 je direktor Hashneta Slovenija.


Tadej Slapnik is CEO at HashNET Slovenia, Co-founder of open distributed metaverse project Distriverse and Chairman of Organising Committee of World Future Verse Conference. He is Expert at UN/CEFACT, Expert Panel member at European Blockchain Observatory and Forum, Member of Technical Working Group at European Blockchain Partnership, Project lead at SI-Chain – blockchain service infrastructure in Slovenia. Tadej is actively involved in promotion, development and smart regulation of blockchain technology for achieving Sustainable Development Goals at national, European and global level.

After he graduated from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, he was working in the National Assembly of the Republic of Slovenia as a secretary of deputy group from 2000 – 2004. From 2002 – 2006 he was a board member of the Financial Fund for Decommissioning of the Nuclear Power Plant Krško. From 2004 -2009 he was director of the Youth Centre of Dravinja Valley. In 2009 he became a member of the National Assembly of the Republic of Slovenia and was a member of the following parliamentary committees: for defence, social affairs, agriculture, supervision of secret services and European affairs. As parliamentarian he proposed a law on social entrepreneurship which was accepted in April 2011. He was the initiator of establishing the Slovenian national Social enterprise forum in December 2011, and in January 2012 he was elected to become its secretary general. From February 2013 – October 2014 he was working as a political advisor in the European Parliament. From October 2014 until September 2018 he was State Secretary in the Cabinet Office of the Prime Minister of the Republic if Slovenia. From 2015 until March 2018 he was a member of European Commission Expert group on social entrepreneurship (GECES) as representative of Republic of Slovenia. From September 2018 he is CEO at Hashnet Slovenia.