Janez Pišot

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Master of Science, Doctor of Veterinary Medicine,
Year receipt of recognition 2019

g. Pišot je 12 let deloval v kmetijstvu, na področju živinoreje in proizvodnje mleka. Leta 1989 se je zaposlil v Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, kot predstojnik oddelka v Kopru, kjer je samostojno in strokovno vodil delo na področju varovanja zdravja ljudi, živali, zaščite okolja, varovanja kulturnih spomenikov in objektov, prehrambenih artiklov, živil, objektov, pred nalezljivimi boleznimi, ekonomskimi in zdravstvenimi škodljivci.

Udeleževal se je svetovnih in domačih posvetovanj, seminarjev, kongresov tako aktivno, kakor tudi kot povabljeni gost. Ima preko 600 objav in status raziskovalca.. Ima tudi licenco Veterinarske zbornice za opravljanje dela na področju veterinarske in zdravstvene stroke. Leta 2008 je bil imenovan za sodnega izvedenca veterinarske stroke.

Opravil je usposabljanje za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. V času delovnega staža je sodeloval v mednarodnih združenjih (ANID- združenje izvajalcev DDD Italije in v CEPA – združenje Evropskih izvajalcev DDD). Trenutno je že upokojen, vendar je na področju stroke še zelo aktiven – objavlja članke v časopisih in strokovnih revijah in deluje na humanitarnem in strokovnem področju.