Lan Rok Vošnjak

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

.

Lan Vošnjak je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral leta 1998.

Po diplomi je več let deloval na področju zdravstva, kjer se je poleg ostalih nalog ukvarjal tudi z vprašanji povezanosti prava in medicine, s poudarkom na pravnem položaju pacientov in njihovih pravic. Kasneje je nekaj let svoje delo opravljal na področju visokega šolstva, zadnja leta deluje pri Varuhu človekovih pravic, na področjih otrokovih pravic, pravic s področja sociale, zdravstva in pokojninskega varstva, deloval pa je tudi na področjih pravic delavcev in ustavnih pravic.

S svojimi prispevki je sodeloval na različnih mednarodnih simpozijih, konferencah, posvetih in okroglih mizah. Trenutno je tudi študent skupnega interdisciplinarnega študija petih srednjeevropskih univerz Kognitivna znanost.


Lan Vošnjak graduated from the Faculty of Law in Ljubljana in 1998.

After the graduation he worked in the field of health for several years, where, in addition to other tasks, he also dealt with issues related to the interconnection of law and medicine with the emphasis on the legal status of patients and their rights. Afterwards, he worked in the field of higher education for several years and has recently been operating at the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia addressing the questions of children’s, social, health and pension protection rights and also the rights of workers and constitutional rights. With his contributions he participated in different international symposia, conferences, consultations and round tables.

Currently he is also a student of an interdisciplinary study of five Central European Cognitive Science Universities.