Klara Šmigoc

2019

Referenca
Year receipt of recognition 2019
Diplomska naloga : Odpadne vode v družbi Talum d.d.

Priznanje podelil: Predsednik uprave Talum d.d., MARKO DROBNIČ

Mentor na nalogi: Majdo Rola

Klara Šmigoc je v šolskem letu 2018/2019 obiskovala 2. letnik višješolskega programa Varstvo okolja in komunala na Prometni šoli Maribor. Obvezno praktično izobraževanje je v obeh letih študija opravljala v Talum Inštitutu, odvisni družbi Skupine Talum. V zadnjem letniku je delala na področju odpadnih vod družbe Talum v skladu z določenim obratovalnim monitoringom odpadnih vod po okoljevarstvenem dovoljenju. Izvajala je dela na akreditiranem področju vzorčenja in analitike odpadnih vod na določenem merilnem mestu, za katerega je Talum Inštitut pridobil novo pooblastilo Agencije RS za okolje dne 2. 8. 2019, ki mu omogoča sodelovanje tako z drugim domačim laboratorijem NLZOH iz Maribora kot s tujim laboratorijem ALS Czech Republic iz Prage za naslednjih šest let. Pri tem je morala Klara Šmigoc pregledati in se seznaniti z internimi postopki akreditiranega laboratorija, standardi in zakonskimi predpisi. Izsledke svojega dela na praksi je predstavila oz. uporabila tudi v diplomski nalogi Izvedba vzorčenja in obratovalni monitoring odpadnih voda za podjetje Talum d. d. – vzorčno mesto MMB4.

Klara je bila pri svojem delu samostojna, odgovorna, zavzeta, samoiniciativna in skrbna ter imela spoštljiv odnos do sodelavcev. Urejeno delovno mesto in laboratorijski dnevnik sta bila brezhibna.
Delovala je v skladu s predpisi s področja varstva pri delu in uporabljala osebno varovalno opremo za
dela na terenu in v laboratoriju.


Klara Šmigoc attended the 2nd year of the higher education program Environmental and Public Utilities at the Maribor School of Traffic and Transportation in the school year 2018/2019. In both study years she completed compulsory practical education at the Talum Institute, a subsidiary of the Talum Group. In her final year, she worked in the field of wastewater of Talum in accordance with certain operational monitoring of wastewater under an environmental permit. She carried out work in the accredited field of wastewater sampling and analysis at a specific measuring point, for which the Talum Institute obtained a new authorisation from the Environmental Agency of the Republic of Slovenia on 2 August 2019, which enables it to cooperate with the other domestic laboratory NLZOH (National Laboratory of Health, Environment and Food) in Maribor and the foreign laboratory ALS Czech Republic in Prague for the next six years. In doing so, Klara Šmigoc had to review and get acquainted with the accredited laboratory's internal procedures, standards and legal regulations. She presented and used the findings of her work in practice also in the diploma thesis Performance of sampling and operational monitoring of wastewater for the company Talum d. d. – sample site MMB4.
In her work, Klara was independent, responsible, committed, self-initiated and caring and had a respectful attitude towards her colleagues. The tidy workplace and the laboratory diary were impeccable. She acted in accordance with regulations in the field of occupational safety and used personal protective equipment for field work and in the laboratory.