Ines Škerget

2017

Referenca
Področje dela: Praktično delo
Prejemnica REFERENCE 2017

Področje dela: Praktično delo

Ines je med počitniškim delom v elktroliznem procesu Poslovne enote aluminij opravljala meritve lastnosti elektrolita po novem postopku In – situ, ki so ga uvedli v Talumu in močno skrajša čas pridobivanja rezultatov meritev. Praktične izkušnje uspešno povezuje tudi s teorijo v svojem diplomskem delu, kjer analizira vpliv hitrosti vnosa rezultatov meritev na procesno vodenje. Uspešna analiza podatkov bo omogočila spremembo procesnih parametrov in optimizacijo proizvodnega procesa.

Predstavitev prejemnice priznanja:

Ines Škrget je študentka zadnjega letnika inženirstva materialov na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. V letu 2016 je v obratu elektrolize, v poslovni enoti Aluminij opravljala počitniško delo. S skupino merilcev je opravljala meritve temperatur elektrolita, prebitka AlF3 v elektrolitu in padcev napetosti na katodi. Praktične izkušnje je uspešno povezovala s teorijo. Tako bo v svojem diplomskem delu natančno opisala ključne razlike med in – situ meritvami lastnosti elektrolita in klasično XRD analizo elektrolita. In – situ meritve lastnosti elektrolita je nov postopek, katerega smo uvedli v Talumu. Meritev temelji na DTA analizi, kar omogoča pridobitev rezultatov v samo 3 minutah. Pri klasični metodi z XRD so bili rezultati na voljo šele po 8 – 12 urah. Analizirala bo vpliv hitrosti vnosa rezultatov meritev na procesno vodenje. Uspešna analiza podatkov nam bo omogočila spremembo procesnih parametrov, s katerimi bomo optimirali proizvodni proces. Ines pri pisanju diplomskega dela aktivno sodeluje z vodjem obrata, tehnologi in merilci, ki opravljajo meritve. Pristop zahteva več usklajevanja in posledično vzame več časa, vendar se teoretično znanje oziroma rezultati diplomskega dela lahko uspešno implementirajo v proizvodni proces.

Ines Škrget is a student of final year of Materials Engineering program at the Faculty of Natural Sciences and Engineering. In 2016, she performed her summer job in Electrolysis, BU Aluminium. With a group of measurement technicians, she carried out the measurements of the temperature of the electrolyte, an excess of AlF3 in the electrolyte and the voltage drops at the cathode. She successfully connected the practical experiences with the theory. Thus, in her diploma thesis she will accurately describe the key differences between in – situ measurements of the electrolyte properties, and conventional XRD analysis of the electrolyte. In – situ measurement of the electrolyte properties is a new procedure, which was been introduced in Talum. The measurement is based on DTA analysis, which allow us to obtain the results in just 3 minutes. In the traditional method with the XRD the results were not available until after 8–12 hours. She will analyse the impact of the speed of the input measurement results to the process control. Successful data analysis will allow us to change the process parameters which will optimize the production process. Ines is, at writing of her thesis, actively involved with the plant manager, technologists and measurement technicians. The approach requires more coordination and consequently takes more time, but the theoretical knowledge or the results of the thesis can be successfully implemented in the production process.