Barbara Kranjc in Barbara Friedl (timsko delo)

Prejemnici REFERENCA 2015

Področje pisnih izdelkov
Analiza:»Varstvo in vzgoja otrok – vpogled v vzorec odločitev Okroţnega sodišča v Ljubljani«.
Mentor:

Barbara Kranjc je leta 2010 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Damjana Korošca z oceno »cum laude«. Ţe tekom študija so jo začele zanimati alternativne oblike reševanja sporov. Tako se je takoj po zaključku študija udeležila osnovnega izobražţevanja mediatorjev pri Društvu mediatorjev Slovenije. Kmalu zatem je z veseljem sprejela možnost dela pri Varuhu človekovih pravic RS, kjer je zaposlena še danes. Pri navedeni instituciji je bila zadolžena za reševanje pobud na različnih področjih – od področja ustavnih pravic, diskriminacije in socialne 34 varnosti, zadnje leto pa je svetovalka na področju upravnih, delovnopravnih in drugih zadev. Trenutno opravlja tudi volontersko sodniško pripravništvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

In 2010, Barbara Kranjc graduated from the Faculty of Law in Ljubljana under the mentorship of Damjan Korošec, PhD, Professor with cum laude honours. During her studies, she started to develop an interest in alternative forms of dispute settlements. Soon after her graduation she attended a basic education programme for mediators at the Slovenian Association of Mediators. Shortly thereafter she gladly accepted the work at the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia where she is still employed. At the foregoing institution she addressed the field of incentives in different areas – from the field of constitutional rights, discrimination and social security to counselling in the field of administrative, labour and other issues in the last year. Currently, she also conducts a voluntary judicial traineeship at the Ljubljana District Court.

Barbara Friedl iz Kranja je mlada ženska z veliko zanimanji. Poleg študijskih obveznosti je aktivna pri športnih dejavnostih, kot so jahanje, tek in tenis, zanima jo področje glasbe in leposlovja, drugače pa rada potuje in se uči tujih jezikov. Trenutno je študentka četrtega letnika Pravne fakultete v Ljubljani. Zelo je aktivna na področju obštudijskih dejavnosti, saj si želi pridobiti čim več dodatnega znanja na področju družinskega in civilnega prava in je z veseljem sodelovala in nabirala izkušnje pri analizi Varstvo in vzgoja otrok v uradu Varuha človekovih pravic. Poleg tega, prostovoljno dela pri projektu nevladne organizacije Okoljska pravna klinika v okviru Pravno-informacijskega centra in Inštituta za javno upravo. Med pomembnejšimi delovnimi izkušnjami, ki si jih je nabrala do sedaj, so izkušnje trženja na Inštitutu za civilno in gospodarsko pravo ter restavriranja na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine. Barbara med osebnostnimi lastnostmi, ki so ji pomembne izpostavlja: pridnost, zanesljivost, komunikativnost, poštenost, volja do pridobivanja novih znanj, urejenost in fleksibilnost.

Barbara Friedl from Kranj is a young woman with many interests. In addition to her academic obligations, she is active in sports including horse riding, running and tennis. She is also interested in music and literature and likes to travel and learn foreign languages. She is currently a senior student at the Faculty of Law in Ljubljana. She is active in extra-curricular activities in order to acquire additional knowledge in the field of family and civil law and willingly participated and gained experience in the Raising and Education Children analysis at the Ombudsman’s Office. Furthermore, she voluntarily works on the Environmental Law Clinic project of the non-governmental organisation within the scope of the Legal Information Centre and the Institute of Public Administration. Working in the field of marketing at the Institute for Civil and Economic Law and restoration at the Public Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia makes part of her more important work experience.

Her most pronounced characteristics are the following: diligence, reliability, communication skills, and fairness, willingness to gain new knowledge, tidiness and flexibility.