Vesna Uršič

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o

Vesna Uršič, vodja zalednih služb v Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.

Štipendistka Vlade RS. Študij zaključila v Univerzi v Gentu v Belgiji in na Univerzi v Mariboru na Pravni fakulteti. Opravila strokovni izpit iz javne uprave in pravniški drţavni izpit. Mediatorka, rokometašica in rokometna sodnica. Voznica avtomobila in čolna, popotnica.

DELO: javni in zasebni sektor, samostojno in skupinsko delo, vodena in vodenje Kot štipendistka Vlade RS sem po zaključenem študiju začela z delom v javni upravi – v Davčni upravi RS v Ljubljani. Pridobila sem široko strokovno znanje, tudi izobraţevanje v tujini – na Finskem in Nizozemskem, spoznala delovanje velikih sistemov s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi. Naslednje 4 letno obdobje je označevalo povezovanje teorije in prakse, uresničevanje interesov gospodarstva ter iskanje rešitev za vprašanja druţbe. Sledil je velik preskok v gospodarstvo. Trenutno delam s timom 22 ljudi. Vsakodnevni izziv mi predstavlja naloga, kako posameznike povezati v skupino, ki pluje v isto smer in si ţeli priti na isti cilj, kako prepoznati talente za posamezna področja in iz njih priklicati nekaj novega, osebni napredek in strast za delo.

2012 – Članica nadzornega sveta Terme Čateţ d.d.
2012 – ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA, d.o.o.
Svetovalka za splošne zadeve in vodja sektorja zalednih sluţb
2010 – 2012 ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
Svetovalka uprave za splošne zadeve
2005 – 2010 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Pravna sluţba
Samostojna pravna svetovalka
2001 – 2005 Višja svetovalka
MINISTRSTVO ZA FINANCE, DAVČNA UPRAVA RS, GENERALNI DAVČNI URAD, Pravna
služba


VESNA URŠIČ, Head of Back Office, Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.
The Government of the Slo Scholarship student. I studied in Belgium, at Law faculty, University of
Gent and Law faculty, University of Maribor. I started working in Financial Administration of the RS.
With great proud to serve my country I also gained broad knowledge about operation of the big
systems – also abroad – in the Netherlands and Finland. Working in the Chamber of Commerce
demanded great skill of combining practical experiences with theory and law making procedure. At the
moment I work in a very dynamic energy market. With 22 colleagues we’re trying to achieve common
goal – better services for our customers. What I consider the most important at my work is personal
development of my colleagues, bringing them to the higher level, recognizing their talents and skills
and waking the passion for work up.
2012 – Member of the Supervisory Board of Terme Čateţ d.d.
2012 – ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA, d.o.o.
Counsel of the Management Board and Head of Back Office
2010 – 2012 ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
Counsel of the Management Board
2005 – 2010 Chamber of Commerce Slovenia, Legal Department
Senior Legal Adviser
2001–2005 Ministry of finance, Financial Administration of the Republic of Slovenia, Legal
Department, Senior Adviser