Nina Fujs

2017

Referenca
Področje dela: Projektno delo
Prejemnica REFERENCE 2017

Področje dela: Projektno delo

Predstavitev prejemnice priznanja:

Nina Fujs je dijakinja zaključnega letnika programa srednjega strokovnega izobraževanja – ekonomski tehnik na Ekonomski šoli Murska Sobota. Vsa leta srednješolskega izobraževanja je bila samostojna, ambiciozna, samoiniciativna in inovativna. To je dokazovala skozi številne projekte in tekmovanja, v katerih je individualno ali pa skupaj z drugimi dijaki v skupini vedno dosegala najvišja mesta.

Na literarnem področju je sodelovala v številnih projektih:

 • Nagrada za literarni prispevek na razpisu za dr. Šiftarjevo fundacijo, Petanjci 2016.
 • mesto in denarna nagrada za pesem v narečju na festivalu Slovenska narečna ustvarjalnost Dialekta, Velika Polana.
 • Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, kjer je osvojila bronasto priznanje.

Skupaj z drugimi dijaki je v šolskem letu 2015/2016 sodelovala v projektu Izzivi za mlade, ki ga je organiziral Pomurski tehnološki park Murska Sobota. Skupaj z drugimi dijaki so reševali izziv Term Radenci. S svojo kreativnostjo, inovativnostjo in podjetnostjo so podali številne predloge za oživitev maturantskih plesov na destinaciji Zdravilišča Radenci in osvojili 1. mesto. V šol. letu 2015/2016 je vidni dosežek (srebrno priznanje) dosegla na  državnem tekmovanju v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike, ki poteka pod organizacijo DMFA, prav tako pa se je udeležila

 • državnega tekmovanja iz znanja računovodstva,
 • sodelovala v projektu Siva ekonomija mene briga, kjer je napisala esej na temo sive ekonomije,
 • z ekipo dijakov je učno podjetje UP Trendi, d.o.o. predstavljala na 10. mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju.

V sodelovanju s Pomurskim tehnološkim parkom je leta 2016/2017 v skupini dijakov reševala izziv, ki ga je postavilo podjetje Terme Lendava in predlagala ustrezne rešitve, kako privabiti mlade pare, da za kraj poročnega slavja izberejo Terme Lendava.

V šolskem letu 2016/2017 je sodelovala v dveh raziskovalnih projektih. S projektom »Malo gor malo dol – z igro do potepanja po Prekmurju«, je na mednarodni turistični tržnici 14. festivala Več znanja za več turizma dosegla 1. mesto in ob tem 2 zlati priznanji; za največje število točk iz vseh kategorij (za nalogo, videospot, predstavitev na tržnici in za najboljšo projektno nalogo). V reviji Moje finance, št. 1/2017 je objavljen njen prispevek: Zdaj vem, kaj početi z žepnino.

V vseh letih šolanja je za večletno prizadevno delo in doseganje rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu prejela številna priznanja. Med drugim je pisala literarne prispevke za šolski radio, pripravila in vodila je različne oddaje na šolskem radiu, objavljala prispevke v šolskem glasilu in šolskem časopisu ter aktivno sodelovala na informativnih dnevih. Aktivno je sodelovala tudi pri promociji šole v javnosti.

Ms Nina Fujs is a final year student in the programme Economics Technician – Secondary Professional Education at Business School Murska Sobota. Throughout the four years of secondary school education she has been an autonomous, ambitious, enterprising and innovative student who has taken part in numerous projects and competitions, regularly winning top placings, be it individually or in a team. She has participated in the following literary competitions and won the awards:

 • Award for a literary contribution announced by dr. Šiftar Foundation in Petanjci in 2016
 • 1st place and prize money for a poem written in a dialect at the Slovenian dialect creativity festival Dialekta in Velika Polana
 • A bronze Cankar’s award

She was a member of the team who participated in the 2015/2016 Youth Challenges project  organised by the Pomurje Techology Park Murska Sobota. They took on the challenge of  Zdravilišče Radenci spa. Using their creativity, innovation and enterprise, they came up with numerous suggestions for prom dances revival at the premises of Spa Radenci and won the 1st place. In 2015/2016 her greatest achievement was a silver award at the national competition in business and financial mathematics and statistics organised by DMFA Slovenia (Slovenian Association of Mathematicians, Physicists and Astronomers). Apart from that, she

 • took part in the national competition in accounting
 • participated in the project Black Economy is my Concern by writing an essay on the topic of black economy
 • represented the school practice firm Trends Ltd. in a team of students at the 10th international fair of practice firms in Celje.

She was a member of the team who accepted the challenge of the Terme Lendava spa within the 2016/2017 Youth Challenges project organised by the Pomurje Techology Park Murska Sobota. They found suitable solutions how to attract newlyweds to celebrate their wedding receptions at the Terme Lendava spa.

In 2016/2017 she participated in the research project »A little up, a little down – through a game to wandering around Prekmurje«, which won the 1st place at the international tourist market place of the 14th festival More Knowledge for More Tourism in Ljubljana. The project team was awarded two gold prizes: one for the maximum number of points in all categories ( the paper, the videospot, the presentation at the market place) and one for the best project assignment paper. 

‘Moje finance’ (My Finances) magazine, N. 1/2017 published Ms Nina Fujs’ article entitled Now I know what to do with my pocket money. During her schooling at our school Ms Nina Fujs has written literary contributions for the school radio, prepared and hosted various school radio programmes, published in the school bulletin and the school paper and actively participated in the school’s open-door days and other school promotion activities in the public. For her efforts and achievements at curricular and extra-curricular activities she has earned several awards.