Ms dr. Maria Anselmi

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
General Manager Bisnode d.o.o.
Year receipt of recognition 2014

Maria Anselmi is General Manager of Bisnode Slovenia and Southern Europe (Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina) and Strategy and Development Director for Central Europe Region of Bisnode Group (for Slovenia, Croatia, Poland, Czech Republic, Hungary, Slovak Republic, Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina).

Bisnode is the leading provider of digital business information in Europe in 20 European countries with its solutions covering Marketing, Credit and Business information and supporting corporations, banks and institution with Business intelligence solutions. After a brief experience in Johnson & Johnson Maria Anselmi joined Il Sole 24 Ore the first Italian business newspaper a school of entrepreneurship. In 1996 Maria Anselmi was given the challenge to create the first business information archive on internet in Europe. From then on all her career developed in digital information following the profound belief that an open circulation and wide accessibility of information can make markets a fair playground.

She was Country manager for Financial Times Information in Italy and then in 1999 moved to the Italian Stock Exchange where she was responsible to start up the digital information business channel. She worked as Marketing Director for digital business at Mondadori and in 2001 she moved to Slovenia.

Maria Anselmi has been with Bisnode from 2002 – at first as General Manager for Slovenia, then she took over additional responsibility as Director for Organic Growth in Central Europe (Slovenia, Croatia, Czech Rep. Slovak Rep., Hungary and Poland) and to expand in Southern Markets. In 2010 and 2011 she opened business in Croatia and Serbia.

Since February 2013 Bisnode Slovenija operates with its business branches also in Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina as »Bisnode Southern Market«. The newly formed group employs almost 200 people, of which half represents the sales group.

Bisnode awards:

• Best Company in Bisnode Group (2011)

• Best Women-friendly Company in Slovenia (2012)


Maria Anselmi je generalna direktorica Bisnode Slovenija in Južna Evropa (Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina) ter direktorica strategije in razvoja za regijo Srednja Evropa skupine Bisnode (za Slovenijo, Hrvaško, Poljsko, Češko, Madžarsko, Slovaško, Hrvaško, Srbija ter Bosna in Hercegovina).

Bisnode je vodilni ponudnik digitalnih poslovnih informacij v Evropi v 20 evropskih državah s svojimi rešitvami, ki pokrivajo marketinške, kreditne in poslovne informacije ter podpirajo korporacije, banke in institucije z rešitvami poslovne inteligence. Po kratki izkušnji pri Johnson & Johnson se je Maria Anselmi pridružila Il Sole 24 Ore, prvemu italijanskemu poslovnemu časopisu in šoli podjetništva. Leta 1996 je Maria Anselmi dobila izziv ustvariti prvi arhiv poslovnih informacij na internetu v Evropi. Od takrat naprej se je vsa njena kariera razvijala v digitalnih informacijah po globokem prepričanju, da lahko odprto kroženje in široka dostopnost informacij trg spremenita v pravično igrišče.

Bila je vodja za Financial Times Information v Italiji, nato pa se je leta 1999 preselila na italijansko borzo, kjer je bila odgovorna za zagon poslovnega kanala za digitalne informacije. Delala je kot direktorica marketinga za digitalno poslovanje v podjetju Mondadori, leta 2001 pa se je preselila v Slovenijo.

Maria Anselmi je v podjetju Bisnode zaposlena od leta 2002 – najprej kot generalna direktorica za Slovenijo, nato pa je prevzela dodatno odgovornost kot direktorica za organsko rast v Srednji Evropi (Slovenija, Hrvaška, Češka, Slovaška, Madžarska in Poljska) ter za širitev na južnih trgih. V letih 2010 in 2011 je odprla podjetja na Hrvaškem in v Srbiji.

Od februarja 2013 Bisnode Slovenija s svojimi podružnicami deluje tudi na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini kot »Bisnode Southern Market«. Novoustanovljena skupina zaposluje skoraj 200 ljudi, od tega polovico prodaje.

Bisnode nagrade:

• Najboljše podjetje v skupini Bisnode (2011)

• Naj ženskam prijazno podjetje v Sloveniji (2012)