Mr Rupert Gole

2014

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Mayor Šentrupert na Dolenjskem
Year receipt of recognition 2014
Managing Director Esplanada

Rojen 17.09.1971 v Novem mestu.
1977 – 1985 obiskoval osnovno šolo v Šentrupertu na Dolenjskem.
1985 – 1989 obiskoval srednjo tehnično gradbeno šolo – Šolski center v Novem mestu.
1989 opravil sprejemni izpit na Fakulteti za arhitekturo.
1990 – 1991 služil vojaščino.
1991 pričel s študijem na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.
1993/1994 – na fakulteti opravljal delo demonstratorja pri prof. dr. Jožetu Koželju.
1995 – Atelje Marko Mušič, Ljubljana – 6 mesecev honorarno delo preko študentskega servisa.
1995 – Reklamna agencija Interflash, Novo mesto – 3 mesece honorarno delo preko študentskega
servisa.
1995 – skupina T-media, Novo mesto, priprava multimedijskega CD-ROM-a Novo mesto 1995
1995/1996 – honorarno predaval predmet Gradbena mehanika na Centru srednjih šol Novo mesto.
1996 – podjetje T-media,d.o.o., Novo mesto, ustanovitev podjetja za večpredstavne rešitve.
1996 – v projektu CRPOV izdelal poglavje Arhitektura – naročnik Občina Sevnica. Pripravljen kot
multimedijska podatkovna baza na CD-ROM-u – prva tovrstna predstavitev v Sloveniji.
1996 – 1999 – zunanji sodelavec Mesto d.o.o. – arhitekt Miklavž Mušič.
1997/1998 – honorarno predaval predmeta Tehnično risanje in Tehnologija gradnje na Centru
srednjih šol Novo mesto.
1998 – diplomiral pod mentorstvom doc. dr. Igorja Kalčiča z nalogo Odprte multimedijske predstavitve, primer: predstavitev fakultete za arhitekturo.
1998 – zaposlitev v podjetju za multimediske rešitve T-media, d.o.o.
1999 – prejel fakultetno študentsko Prešernovo nagrado.
1999 – pridobil status mladega raziskovalca (pogodba za enovit doktorski študij) na Fakulteti za
arhitekturo z raziskovalno nalogo Uporaba digitalnih multimedijev v arhitekturi.
1999 – zaposlil se na Fakulteti za arhitekturo kot mladi raziskovalec in asistent za področje
arhitekture.
2000 – 2005 – delo v projektni skupini WINDS (Web based intelligent design tutoring systems)–
projekt SIWINDS.
2000 / 2001 – kot somentor vodil seminarsko skupino v projektu SuperSI – mentor Tom Kovac.
2001 (oktober – december) – gostujoči raziskovalec na inštitutu Fraunhofer v Bonnu.
2002 – kot somentor vodil projektno delavnico ADRIADOM – oblikovanje bivalnikov v sodelovanju s podjetjem Adria-mobil Novo mesto .
2004 – kot somentor vodil projektno delavnico MonsART – oblikovanje unikatne grafične opreme za sobe v Hotelu Mons v Ljubljani.
2004 – priprava natečajne dokumentacije in skrbništvo mednarodnega arhitekturnega natečaja Kolizej v Ljubljani.
2005 – ustanovil podjetje Esplanada d.o.o. v Ljubljani
2005 – 2006 – Sodelovanje z Berlage inštitutom pri projektu Urban Development Strategies for Ljubljana.
2006 – postal župan občine Šentrupert.


Born on September 17, 1971 in Novi Mesto.
1977 – 1985 attended primary school in Šentrupert in Dolenjsko.
1985 – 1989 attended secondary technical construction school – School Center in Novi Mesto.
In 1989, he passed the entrance exam at the Faculty of Architecture.
1990 – 1991 served in the military.
1991 began studying at the Faculty of Architecture in Ljubljana.
1993/1994 – worked as a demonstrator at the faculty with prof. dr. Jožet Koželj.
1995 – Atelje Marko Mušič, Ljubljana – 6 months of part-time work through the student service.
1995 – Advertising agency Interflash, Novo mesto – 3 months of part-time work through student work
service.
1995 – T-media group, Novo mesto, preparation of multimedia CD-ROM Novo mesto 1995
1995/1996 – taught part-time the subject Construction Mechanics at the Novo mesto Secondary School Center.
1996 – the company T-media, d.o.o., Novo mesto, establishment of a company for multimedia solutions.
1996 – created the Architecture chapter in the CRPOV project – client Municipality of Sevnica. Ready as
multimedia database on CD-ROM – the first presentation of its kind in Slovenia.
1996 – 1999 – external employee Mesto d.o.o. – architect Miklavž Mušič.
1997/1998 – part-time lecturer of the Technical Drawing and Construction Technology course at the Center
secondary schools Novo mesto.
1998 – graduated under the mentorship of Assoc. dr. Igor Kalčič with the task Open multimedia presentations, example: presentation of the Faculty of Architecture.
1998 – employment at the company for multimedia solutions T-media, d.o.o.
1999 – received the faculty student Prešeren award.
1999 – obtained the status of a young researcher (a contract for a unified doctoral study) at the Faculty of
architecture with a research paper The use of digital multimedia in architecture.
1999 – joined the Faculty of Architecture as a young researcher and assistant in the field
architecture.
2000 – 2005 – work in the WINDS (Web based intelligent design tutoring systems) project group –
the SIWINDS project.
2000 / 2001 – as a co-mentor led the seminar group in the SuperSI project – mentor Tom Kovac.
2001 (October – December) – visiting researcher at the Fraunhofer Institute in Bonn.
2002 – as a co-mentor, led the project workshop ADRIADOM – design of residences in cooperation with the company Adria-mobil Novo mesto.
2004 – led the MonsART project workshop as a co-mentor – design of unique graphic equipment for rooms in Hotel Mons in Ljubljana.
2004 – preparation of competition documentation and management of the international architectural competition Colosseum in Ljubljana.
2005 – founded the company Esplanada d.o.o. in Ljubljana
2005 – 2006 – Collaboration with the Berlage Institute on the Urban Development Strategies for Ljubljana project.
2006 – became mayor of Šentrupert municipality.