Marko Lotrič

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2014
General manager and founder of the internationally established LOTRIČ Metrology group

Marko Lotrič

Marko Lotrič je direktor družinskega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki ga uspešno vodi od leta 1991. Pred samostojno potjo je Marko Lotrič pridobil znanja z meroslovnega področja v podjetju Tehtnica d.o.o. in tako nadaljeval tradicijo meroslovja v Selški dolini, ki se je pričela s prvim kemijskim laboratorijem leta 1923. V 25 letih uspešnega poslovanja je podjetje preraslo v skupino LOTRIČ Metrology, ki šteje 8 hčerinskih podjetij iz 6 različnih držav — Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine. Celotna skupina danes zaposluje 83 strokovnjakov, ki se ukvarjajo z razvojem in izvedbo meroslovnih rešitev.

Direktor podjetja neizmerno verjame v moč znanja, spodbuja inovativnost in prisega na poštenost. Vrednota, ki ji daje poseben pomen je zaupanje, tako med zaposlenimi kot pri delu z odjemalci. Znanja in izkušnje, ki jih je pridobil na področju meroslovja z veseljem deli med svoje sodelavke in sodelavce ter krepi kulturo odličnosti med zaposlenimi. Zagotavljanje kakovosti in odličnosti potrjujejo tudi s poslovanjem v skladu s standardoma ISO 17025 in ISO 17020 ter EFQM modelom. V letu 2012 je podjetje pridobilo najvišje državno priznanje za poslovno odličnost ter evropsko priznanje odličnosti 5-STAR Recognition Award. V istem letu so prejeli tudi nacionalno priznanje bronasta Gazela in so tudi prejemnik nacionalnega priznanja Zaposlovalec leta v izboru Zlata nit za leto 2012.

Kot enega izmed pomembnih korakov k uspešnost podjetja, direktor izpostavlja tudi sodelovanje in partnerstva, ki omogočajo sinergijo in uresničevanje strategije in filozofije podjetja. Danes podjetje LOTRIČ Meroslovje posluje z več kot 8000 poslovnimi partnerji. Največji kupci prihajajo iz farmacevtske, avtomobilske, elektro, kemijske in plastične industrije, iz javnih in zasebni inštitutov, univerz, zdravstvenih ustanov ter drugih področij. Velik pomen namenjajo tudi sodelovanju z institucijami znanja. Podjetje sodeluje s 16 raziskovalnimi inštituti in univerzami. Z Institutom Jožef Stefan je podjetje v letu 2011 za projekt iLAB prejelo nagrado TARAS, priznanje za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in znanstveno-raziskovalnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij.

Decembra 2022 je prevzel funkcijo predsednika državnega sveta.


Marko Lotrič

Marko Lotrič is the director of the family company LOTRIČ Meroslovje, which he has successfully managed since 1991. Before becoming independent, Marko Lotrič acquired knowledge in the field of metrology at Tehtnica d.o.o. and thus continued the tradition of metrology in the Selška Valley, which began with the first chemical laboratory in 1923. In 25 years of successful business, the company grew into the LOTRIČ Metrology group, which has 8 subsidiary companies from 6 different countries — Slovenia, Austria, Croatia, Serbia , Macedonia and Bosnia and Herzegovina. Today, the entire group employs 83 experts who are engaged in the development and implementation of metrology solutions.

The company director believes immensely in the power of knowledge, encourages innovation and swears by honesty. A value to which he gives special importance is trust, both among employees and when working with clients. He gladly shares the knowledge and experience he has acquired in the field of metrology with his colleagues and strengthens the culture of excellence among employees. Ensuring quality and excellence is also confirmed by operating in accordance with the ISO 17025 and ISO 17020 standards and the EFQM model. In 2012, the company won the highest national award for business excellence and the European 5-STAR Recognition Award. In the same year, they also received the national bronze Gazelle award and are also the recipient of the national award Employer of the Year in the Zlata nit selection for 2012.

As one of the important steps towards the company’s success, the director also highlights cooperation and partnerships that enable synergy and the realization of the company’s strategy and philosophy. Today, the company LOTRIČ Meroslovje does business with more than 8,000 business partners. The largest buyers come from the pharmaceutical, automotive, electrical, chemical and plastic industries, from public and private institutes, universities, medical institutions and other fields. They also attach great importance to cooperation with knowledge institutions. The company cooperates with 16 research institutes and universities. Together with the Jožef Stefan Institute, the company received the TARAS award in 2011 for the iLAB project, an award for the most successful cooperation between the economy and the scientific-research environment in the field of innovation, development and technologies.

In December 2022, he assumed the position of President of the State Council.