Jana Mohorčič

Prejemnik Referenca 2015

Področje pisnih izdelkov
Magistrska naloga: »Organizacija zdruţenih narodov in Milenijski razvojni cilji: prispevek k stabilnosti mednarodne skupnosti (The United Nations and the Millennium Development Goals: Contribution to Stability of International Community)«.
Mentor:

Jana Mahorčič je diplomantka mednarodnih odnosov in sedaj zaključuje magistrski študijski program Diplomacija. Trenutno je zaposlena v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna. V času študija je eno študijsko leto preživela v tujini, v Kanadi, v Montrealu, opravila študijski praksi na Stalnih predstavništvih RS pri Svetu Evrope in EU, se udeležila 51. študijskega programa ZN v Ženevi in bila  več let prostovoljka na Društvu za ZN za Slovenijo.

Poleg študija se je posvetila tudi meditaciji, kar se odraža tudi v njeni magistrski nalogi. Naloga prikazuje, da gresta diplomacija in spiritualnost z roko v roki. Meditacija namreč daje notranji vpogled v življenje posameznika in posledično omogoča boljše razumevanje sveta. Naloga poudarja pomen povezovanja ljudi na srčnem nivoju, ne le na razumskem. Ta ideja tako nadgrajuje obstoječe znanje o mednarodnih odnosih in diplomaciji.


Jana Mahorčič has a degree in International Relations and now she is finishing her Master of Diplomacy. Currently she is working in a public library Knjiţnica Bena Zupančiča Postojna.

During herstudies she spent one academic year abroad in Canada, Montreal, did the internships at the Permanent Representations of Slovenia to the Council of Europe and EU, participated at 51st Geneva Graduate Study Programme and for several years she has been volunteer at the United Nations Association of Slovenia.

Beside her studies Jana placed huge importance to the meditation as well and that can be seen in her master’s thesis. The thesis shows that diplomacy and spirituality go hand in hand. Meditation gives the inner view to person’s life and consequently enables better understanding of the world. The thesis emphasises the importance of connecting people on a heart level and not only on a rational one. This idea upgrades the existing knowledge of international relations and diplomacy.