Branko Rožič

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
direktor Količevo karton d.o.o.
Year receipt of recognition 2015

S strani Upravnega odbora Združenja Manager je bil imenovan za Managerja leta 2014.

62-letni Rožič je svojo kariero začel kot vzdrževalec v nekdanjem Tokosu. Vseskozi se je izobraževal ob delu in pozneje postal direktor podjetja. Po 21 letih je prestopil v Gorenje Tiki kot tehnični direktor, kjer je pozneje prevzel tudi vodenje družbe. V času, ko je Rožič prevzel vodenje družbe Količevo Karton, je izguba družbe presegala 2,6 milijona evrov. Tovarna je bila stroškovno neučinkovita, nekonkurenčna, prezadolžena, proizvodne zmožnosti so presegale tržne potrebe, tehnološka opremljenost pa je bila skromna.

Z uspešno preobrazbo danes družba Količevo Karton pod 19-letnim vodstvom direktorja Rožiča dosega odlične poslovne rezultate in izjemno dodano vrednost, je izrazito izvozno usmerjena, proizvodno učinkovita in svetovno konkurenčna družba, ki gradi svoj uspeh na znanju in kompetentnosti svojih zaposlenih.


He was appointed Manager of the Year 2014 by the Board of Directors of the Manager Association.

62-year-old Rožič started his career as a maintenance worker in the former Tokos. He continued to learn on the job and later became the director of the company. After 21 years, he transferred to Gorenje Tiki as a technical director, where he later also took over the management of the company. At the time when Rožič took over the management of Količevo Karton, the company’s loss exceeded 2.6 million euros. The factory was cost-inefficient, uncompetitive, over-indebted, production capabilities exceeded market needs, and technological equipment was modest.

With the successful transformation, Količevo Karton today, under the 19-year leadership of director Rožič, achieves excellent business results and exceptional added value, is a distinctly export-oriented, production-efficient and globally competitive company that builds its success on the knowledge and competence of its employees.