Aleša Mižigoj

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
CEO MEDEX d.o.o
Year receipt of recognition 2019

Aleša Mižigoj je rojena v družini, ki je zaznamovala naš prostor z razvojem apiterapije in širšo uporabo čebeljih pridelkov. Znanje in zavedanje o koristnosti čebel za okolje in zdravje človeka ji je bilo položeno v zibelko, vendar jo je stremljenje k odličnosti in želja po novem znanju po opravljeni diplomi na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani odpeljala na lastno pot podjetništva. Leta 2000 je svojo pot nadaljevala v družinskem podjetju Medex kot direktorica prodaje na domačem in tujem trgu, že konec leta 2001 pa je prevzela mesto predsednice uprave.

Pod njenim vodstvom je Medex postal eden vodilnih evropskih proizvajalcev prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih pridelkov in drugih naravnih sestavin. S svojimi izdelki je prisoten na več kot tridesetih trgih v Evropi in po svetu.

Njeno vodenje je Medex že drugo leto zapored pripeljalo do priznanja najuglednejšega zaposlovalca v živilstvu in veterinarstvu v Sloveniji, ki ga podeljuje največji slovenski zaposlitveni portal, mojedelo.com.

Je prva dama in ključno gonilo podjetja, ki postaja vse bolj inovativno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano. Z velikim zavedanjem o pomembnosti širše vpetosti v družbeno okolje se povezuje z domačimi in tujimi organizacijami, ki so zavezane spreminjati svet na bolje.

Medex je leta 2018, skupaj z največjo nevladno organizacijo na svetu BRAC in Kmetijskim inštitutom Slovenije, začel projekt razvoja čebelarstva v Bangladešu, s ciljem izboljšati čebelarsko prakso in ustvarjati nove zaposlitvene možnosti, zlasti ženskam.

Leta 2020 je popeljala Medex na drugo največjo celino, kjer je skupaj z lokalnim partnerjem pričel z izboljševanjem tehnologije čebelarjenja, vzpostavljanjem učinkovitejše dobavne verige in uvajanjem sodobne tehnologije pridelave medu v afriški Gani.

Z zagotavljanjem finančnega zaledja slovenskemu profesionalnemu in rekreativnemu športu uresničuje svoje poslanstvo – zdrav duh v zdravem telesu. Medex je tako podpornik slovenske alpske smučarske reprezentance, biatlona na Pokljuki, Kolesarskega društva Rog, Kolesarskega maratona Franja, Ljubljanskega maratona ter mnogih drugih manjših rekreativnih prireditev.

Aktivna je pri spodbujanju in podpori žensk pri prevzemanju njihove vloge na poslovnem in družbenem področju, dejavna je tudi na humanitarnem in filantropskem področju. Tako kot Medex prenaša znanje iz roda in v rod in je mentorica mladim podjetnikom. Je članica Sveta za čebelarstvo, upravnega odbora Zbornice živilskih in kmetijskih podjetij ter Komisije za podelitev priznanj pri Združenju manager. Od leta 2011 dalje je tudi častna konzulka Kanade v Sloveniji.


Aleša Mižigoj was born into a family that marked our area with the development of apitherapy and the wider use of bee products. Knowledge and awareness of the usefulness of bees for the environment and human health was laid in her cradle, but the pursuit of excellence and the desire for new knowledge led her to her own entrepreneurial path after graduating from the Faculty of Electrical Engineering of the University of Ljubljana. In 2000, she continued her career in the family company Medex as director of sales on the domestic and foreign markets, and at the end of 2001 she took over the position of president of the board.

Under her leadership, Medex became one of the leading European manufacturers of food supplements based on bee products and other natural ingredients. With its products, it is present in more than thirty markets in Europe and around the world.

Her management led Medex to the recognition of the most reputable employer in the food and veterinary industry in Slovenia for the second year in a row, awarded by the largest Slovenian employment portal, mojedelo.com.

She is the first lady and the key driver of the company, which is becoming more and more innovative, socially responsible and sustainable. With a great awareness of the importance of a wider involvement in the social environment, it connects with domestic and foreign organizations that are committed to changing the world for the better.

In 2018, Medex, together with the world’s largest non-governmental organization BRAC and the Agricultural Institute of Slovenia, started a project to develop beekeeping in Bangladesh, with the aim of improving beekeeping practices and creating new employment opportunities, especially for women.

In 2020, she took Medex to the second largest continent, where together with a local partner, he started improving beekeeping technology, establishing a more efficient supply chain and introducing modern honey production technology in Ghana, Africa.

By providing financial support to Slovenian professional and recreational sports, it fulfills its mission – a healthy mind in a healthy body. Medex is a supporter of the Slovenian Alpine Skiing Team, the Pokljuka Biathlon, the Rog Cycling Association, the Franja Cycling Marathon, the Ljubljana Marathon and many other smaller recreational events.

She is active in encouraging and supporting women in assuming their role in the business and social spheres, and is also active in humanitarian and philanthropic spheres. Like Medex, she transfers knowledge from generation to generation and is a mentor to young entrepreneurs. She is a member of the Council for Beekeeping, the Board of Directors of the Chamber of Food and Agricultural Enterprises, and the Awarding Commission of the Association of Managers. Since 2011, she has also been the honorary consul of Canada in Slovenia.

https://sof.si/govorci/alesa-mizigoj