Nina Stegmüller

Prejemnik Referenca 2015

Delo na projektu:
»Sožitje«.
Mentor

Nina Stegmüller, sicer magistrica psihologije, ţe več let uspešno, aktivno deluje v okviru Mladinskega centra Prlekije-PC NVO in Mladinskega sveta Ljutomer. Je najmlajša članica občinskega sveta Ljutomer. Med drugim je napisala tudi magistrsko nalogo z naslovom: Nadgradnja klasičnih mladinskih centrov z vključitvijo psiholoških vsebin, dva strokovna članka in pripravila brošuro Analiza rezultatov ankete med mladimi: raziskava stanja na področju mladine v občini Ljutomer. Ne samo udeleţuje se, temveč tudi pripravlja številna usposabljanja. Opravila pa je tudi strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu. Veselje ji na primer predstavlja osvajanje novih znanj in praktične izkušnje pri delu z ljudmi.


Nina Stegmüller is master of psychology. She succesfully and active works in Mladinski center Prlekije (Prlekija Youth Center) and Youth council Ljutomer for a lot of years. She is the youngest member of the municipal council Ljutomer. She also wrote master thesis: The enrichment of existing classic youth centres by including psychological programmes, two expert articels and prepared Analysis of the results of a survey among young people : a study of the state of youth in the municipality of Ljutomer. She not only attending on trainings, but also preparing it. She performed also expert exam about Administrative Procedure Act and the Administrative Disputes Act. Acquiring new skills and practical experiences with people are example of things wich she likes.