Ms Olga Karba Msc. , univ. dipl. prav.

2014

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Mayor of the Municipality of Ljutomer
Year receipt of recognition 2014

Moja prva zaposlitev je bila na občini Ljutomer, kjer sem v letih 1997/98 opravljala pripravništvo. Takrat sem prevzela nadzor nad področjem gospodarskih javnih služb, saj organizacijsko to področje ni bilo pokrito. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu sem bila premeščena na delovno mesto samostojne strokovne sodelavke za gospodarske javne službe in premoženjskopravne zadeve.V letu 2001 sem napredovala na delavno mesto svetovalke župana za premoženjsko pravne zadeve. V istem letu sem bila imenovana za namestnico predsednika Republiške volilne komisije in za namestnico predsednika Občinske volilne komisije v Veržeju. Bila sem tudi predsednica disciplinske komisije in članica pravnih znanj komisij za oddajo javnih naročil (izgradnja Doma starejših občanov v Ljutomeru, izgradnja Centralne čistilne naprave, izgradnja Osnovne šole Ivan Cankar v Ljutomeru, izgradnje in modernizacije cest itd. ) in podeljevanje koncesij, ter nudila pravno pomoč in svetovanje zavodom pri pripravi ustanovitvenih in drugih aktov.V letu 2003 mi je bilo zaupano delovno mesto direktorice občinske uprave Občine Ljutomer. V tem času sem izvedla reorganizacijo občinske uprave. Ukinili smo oddelke in vzpostavili direktno odgovornost vsakega javnega uslužbenca. Poskrbela sem tudi za stik z občani. Uvajati smo začeli projektno delo, ki pa zaradi moje odsotnosti ob rojstvu prvega otroka ni bilo vpeljano.
Po zaključenem porodniškem dopustu sem v letu 2007 postala direktorica občinske uprave Občine Puconci. Vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje in usmerjanje ter nadzorovanje sodelavcev me je vodilo do vodenja projektnih skupin najzahtevnejših in ključnih projektov občine (izgradnja Spominskega doma Števana Küzmiča, komunalna ureditev obrtno podjetniške cone, iskanje potencialnih investitorjev – npr. našli Seaway, itd.).

Kot mentorica sem sodelovala pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog številnim dijakom in študentom. Bila sem predsednica komisije za opravljanje strokovnega izpita, pridobila sem si vodstvena in druga relevantna funkcionalna znanja za položajna uradniška delovna mesta po programu Vodenje v občinah, pridobila sem si certifikat Operativna uporaba GIS SDMS 4.0 in praktično delo s podatki in Projektni vodja.
Trenutno sem imenovana za članico Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja in Komisije za regionalizacijo in razvoj pri Skupnosti slovenskih občin, članico upravnega odbora Združenja tajnikov slovenskih občin, članico delovne skupine za pripravo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, za članico komisije za izgradnjo pomurskega vodovoda.