Zala Müller

Referenca

Referenca
Področje dela:Delo na projektih
Prejemnik REFERENCA 2016

Področje dela:Delo na projektih

Zala Müller je študentka magistrskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na Združenju Manager je delala med februarjem 2015 in marcem 2016 in je izjemno spretno opravljala svoje naloge ter pripomogla k uspehom projektov in združenja kot takega. Zala je opravljala administrativna dela povezana s financami (izdajanje računov, obračun potnih stroškov …), vodenjem pisarne (prevzem telefonskih klicev, priprava gradiv za sestanke …), izdajanjem revije MQ (priprava člankov in zbiranje gradiv), vsebinsko pa je največ pripomogla pri organizaciji dogodkov in evidenci članstva. Še posebej velja izpostaviti njeno sodelovanje pri projektih:

 

Konferenca Lepotica in zver (4. – 5. marec 2015, Grand hotel Union,  kjer je imela vlogo vodje registracije)

 

Samit100 Poslovnih voditeljev JV Evrope (1. – 2. junij 2015, Grand hotel Bernardin, kjer je imela vlogo vodje spremljajočega dogodka Pre-event for Young Manager in koordinacijo s člani društva Management Groupa)

Managerski kongres 2015 (24. – 25. september 2015, Grand hotel Bernardin, kjer je imela vlogo vodje registracije)

Projekt: prenova baze Združenja Manager (november 2015 – marec 2016, kjer je imela vlogo raziskovalke in implementatorke; skupaj s strokovno sodelavko Združenja Manager sta raziskali, pripravili in izpeljali prenovo CRM baze Združenja Manager)

Zala je na Združenje Manager prišla z izkušnjami na področju organizacije, marketinga in administracije, ki jih je pridobivala kot članica in aktivna funkcionarka Management Group, kar je nedvomno doprineslo k njeni hitrosti in spretnosti pri opravljanju zadolžitev.

 

Zala Müller is a student of master studies at the Faculty of Economics in University of Ljubljana. She worked at Managers’ Association of Slovenia (MAS) between February 2015 and March 2016, and was extremely skilful at carrying out her tasks. She very much contributed to the success of projects and association as such. Zala performed administrative work related to finance, office management tasks, prepared articles for MQ Magazine, helped with the organization of the events and other. Project that as especially worth mentioning are:

 

  • The Conference Beauty and the Beast: Don’t Underestimate the Power of Talents (4th – 5th March 2015, Grand hotel Union, where she was a head of the registration)
  • Samit100 Business Leaders of SEE (1st – 2nd June 2015, Grand Hotel Bernardin, where she coordinated the organization of the Pre-event for Young Managers and coordination with members of the Management Group)
  • Management Congress 2015 (24th – 25th September 2015, Grand Hotel Bernardin, where she was head of the registration)
  • Project: renovation of the CRM platformof MAS (November 2015 – March 2016, where she had the role of researcher and implementer)

Zala came to MAS with experiences in the field of organization, marketing and administration, which she acquired as an active member of Management Group, which has undoubtedly contributed to her speed and performance skills.