Mr Mitja Terče Msc.

2014

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Director of Electric Energy Celje
Year receipt of recognition 2014

Mitja Terče je že četrto leto direktor Elektro Celje Energije, ki je tretji največji trgovec z električno energijo v Sloveniji. V tem obdobju je podjetje reorganiziral, moderniziral in usmeril v trg. Že po letu dni je prodajo elektrike povečal za 25 %, začel s prodajo lesne biomase in zemeljskega plina. Prav tako so edini, ki so lani pričeli dobavljati električno energijo za vse gospodinjske odjemalce izključno iz obnovljivih virov brez doplačila. Za vse odjemalce pa so med prvimi v Evropi letos pripravili personalizirane račune, ki grafično ponazarjajo porabo električne energije, imajo primerjavo s porabo v minulih mesecih in različni energenti so prikazani na eni položnici. Načrtuje širitev v tujino, nato pa kapitalsko povezovanje z manjšimi trgovci.

Mitja Terče je v menedžerskih vodah zadnjih 13 let.

Pred tem je deloval kot direktor Tuš nepremičnin, ki je bilo nepremičninsko podjetje v trgovinski skupini. Terče je vodil vse investicije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji ter bil v vseh navedenih državah tudi direktor hčerinskih podjetij. V njegovem skoraj 5-letnem vodenju je uspešno vodil investicije v več kot 15 bencinskih servisih, 40 marketih ali supermarketih in 30 nakupovalnih centrih v vseh naštetih državah. Investiral in upravljal je s portfeljem nepremičnin, vrednimi več kot 500 mio €.


Mitja Terče has been the director of Elektro Celje Energije for the fourth year, which is the third largest electricity retailer in Slovenia. During this period, he reorganized, modernized and focused the company on the market. After just one year, he increased electricity sales by 25%, started selling wood biomass and natural gas. They are also the only ones who last year started supplying electricity to all household customers exclusively from renewable sources without additional payment. This year, they were among the first in Europe to prepare personalized bills for all customers, which graphically illustrate electricity consumption, have a comparison with consumption in past months, and different energy products are shown on one invoice. He plans to expand abroad, and then capitalize with smaller traders.

Mitja Terče has been in managerial positions for the last 13 years.

Prior to that, he worked as a director of Tuš neliminets, which was a real estate company in the trading group. Terče managed all investments in Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, and was also the director of subsidiary companies in all the mentioned countries. During his almost 5-year management, he successfully managed investments in more than 15 gas stations, 40 markets or supermarkets and 30 shopping centers in all the listed countries. He invested in and managed a real estate portfolio worth more than €500 million.