Ivan Lisjak

Prejemnik Referenca 2015

Druge aktivnosti
Za večletno prizadevno delo in doseganje rezultatov pri šolskem in izven šolskem delu ter na tekmovanjih in širjenje ugleda šole v javnosti.
Mentor

Ivan Lisjak je obiskoval program Ekonomska gimnazija od leta 2010 do 2014 na Ekonomski šoli Murska Sobota.

Dijak je osebnostno dozorel v tretjem letniku. Svojo zrelost in visoka etična načela je izkazoval na različne načine. Imel je široke poglede na svet in družbo, spremljal razmere doma in po svetu in družbeno odgovorno izražal svoje mnenje. Zavzemal se je za trajnostni razvoj in bil ekološko in okoljsko naravnan. Svoje okoljske vrednote je izražal do narave in živali.

V šoli je izdelal in skrbel za šolski akvarij Pri posameznih predmetih je izražal svojo podjetnost, razmišljal o zagonu lastnega podjetja in izdelal prve izdelke iz bezga. Poleg osvajanja teoretičnih znanj v okviru posameznih predmetov je vedno težil k razširjanju in poglabljanju teh znanj tudi z udeležbo na različnih tekmovanjih. Udeleževal se je šolskih, regijskih in državnih tekmovanj iz znanja  geografije, kemije, razvedrilne matematike, logike, matematike, ekonomije, ekokviza. Na državnem nivoju je dosegel zlata, srebrna in bronasta priznanja na različnih področjih. Za večletno prizadevno del in doseganje rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu ter na tekmovanjih in širjenje ugleda šole v javnosti je prejel tudi priznanje in nagrado ob zaključku šolanja.


Ivan Lisjak visited the program Ekonomska gimnazija (Economic grammar school) from 2010 to 2014 at Ekonomska šola Murska Sobota (Secondary economic school Murska Sobota).

The student personally matured in the third grade of secondary school. He expressed his maturity and high ethical principles in different ways. He had broad views of the world and society, watched the conditions at home and in the world and expressed his opinions socially responsible. He stood up for sustainable development and had and ecological and environmental attitude. He showed his environmental values to nature and animals.

At school he built a school aquarium and took care of it. At individual subjects he expressed his ambitions, thought about establishing his own company and produced first products from elder tree. Besides gaining theoretical knowledge within individual subjects he always strove for broadening and
deepening of this knowledge by taking part in different competitions. He took part in school, regional and national competitions in the field of geography, chemistry, entertaining math, logic, math, economy and the ecological quiz. On national level he achieved golden, silver and bronze recognition awards in different fields. He also achieved a recognition award and a reward at the end of his schooling for his multiyear hard-working work and the achievements of results at school and extracurricular activities as well as competitions and for his improving the school’s reputation in public.